Voorwaarden onderwijs

Algemene Voorwaarden Onderwijs Nyenrode B.V. 2016-2017

Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 Code of Conduct: de gedragscode, bestaande uit regels die hebben te gelden ten aanzien van het gedrag, de verantwoordelijkheid en het te verwachten onderlinge respect van de Studenten en (medewerkers van Nyenrode);

1.2 Collegegeld: de prijs van een Studie of Open Programma, verschuldigd voor een in het inschrijfformulier gestelde termijn (zoals een Studieperiode), hiervan uitdrukkelijk uitgesloten de kosten van studieboeken, reis- en verblijfskosten, (studie-)reizen, bijkomende kosten voor bepaalde Opleidingsonderdelen, kosten computer/laptop, kopieerkosten en kosten van andere literatuur en boeken dan die vermeld staan in de voor de desbetreffende Studieperiode geldende Studiegids, tenzij voor een bepaalde Studie of Open Programma anders is aangegeven. Indien en voor zover Nyenrode het Collegegeld berekent per Opleidingsonderdeel, geeft Nyenrode dat voor de betreffende Studie of Open Programma op de daarvoor staande wijze vooraf aan;

1.3 Diensten: het door of namens Nyenrode verzorgen van een Studie of Open Programma en het organiseren ervan evenals het in het kader van de Studie (doen) afnemen van Tentamens, een en ander, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de voor een Studie in de WHW en in de OER vastgelegde regelgeving, alsmede in overeenstemming met het gestelde in de Studiegids zulks op de daartoe door Nyenrode te bepalen locaties en door daarvoor, naar oordeel van Nyenrode, gekwalificeerde, docenten;

1.4 Examencommissie: de examencommissie als bedoeld in artikel 7.12 van de WHW;

1.5 General Statute: het General Statute van Nyenrode, waarin de algemene aspecten die op (het verblijven bij) Nyenrode van belang zijn, zijn beschreven en die als kapstok dient voor de onderliggende regelingen zoals de Code of Conduct en de regelingen voor (het instellen van) beroep, integriteit en dergelijke;

1.6 Inschrijfformulier: papieren of digitaal formulier waarmee de Student zich inschrijft voor een Studie of Open Programma, niet zijnde het aanmeldformulier;

1.7 Inschrijfgeld: het bedrag voor de registratie van de inschrijving van de Student voor een Studie of Open Programma, dat, los van het Collegegeld, verschuldigd is aan de start van een Studieperiode, tenzij voor een bepaalde Studie of Open Programma op de daarvoor staande wijze vooraf anders is aangegeven;

1.8 OER: de Onderwijs- en Examenregeling (Rules & Regulations) vastgesteld (waar mogelijk voor een bepaalde Studieperiode) voor (een) bepaalde opleiding(en) van Nyenrode;

1.9 Open Programma: een opleiding, waarvoor een individu zich als deelnemer kan aanmelden, welk programma niet is gericht op het door de deelnemer verkrijgen van een diploma; voor een Open Programma kan bij het succesvol hebben doorlopen ervan wel een certificaat aan de deelnemer worden verstrekt.

1.10 Studie: een opleiding, die door Nyenrode wordt aangeboden en verzorgd, en die bij het met goed gevolg afsluiten daarvan in geval van een NVAO accreditatie leidt tot verkrijging van een in de WHW genoemde en erkende Nederlandse titel of graad, dan wel in geval van een buitenlandse accreditatie zoals bedoeld in art. 2.1 leidt tot verkrijging van een internationale titel of graad, dan wel in het geval van een succesvol afgesloten postmaster opleiding in accounting en controlling na registratie door de beroepsorganisatie NBA of VRC leidt tot het mogen voeren van de beroepsaanduiding ‘RA’ of ‘RC’;

1.11 Opleidingsmanagement: de opleidingsdirecteur en de opleidingsmanager die verantwoordelijk zijn voor en die de leiding hebben over een Studie of Open Programma;

1.12 Opleidingsonderdeel: een onderwijseenheid van een Studie of Open Programma, ook wel met vak, course of module aangeduid;

1.13 Student: de natuurlijke persoon die met Nyenrode voor een bepaalde Studie een Studieovereenkomst aangaat en dientengevolge volgens de hierna nader te duiden inschrijfprocedure voor die opleiding is ingeschreven bij Nyenrode voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de Tentamens; onder Student wordt mede verstaan de deelnemer aan een Open Programma of een executive programma met uitzondering van de customized programma’s. Overal waar in deze Algemene Voorwaarden de student als “hij” of “hem” wordt aangeduid, wordt daarmee bij een vrouwelijke student “zij” of “haar” bedoeld;

1.14 Studiegids: een studiegids, waarin de verschillende Opleidingsonderdelen van een Studie of Open Programma zijn omschreven, waarvan tevens deel uitmaakt de examencirculaire van een Studie; onder studiegids wordt tevens verstaan de relevante informatie die door Nyenrode via de portal wordt aangeboden;

1.15 Studieovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van Diensten tussen de Student en Nyenrode, een en ander onder uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, en die bij minderjarigheid van de Student mede dient te worden ondertekend door diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.16 Studieperiode: een volledige (academische) periode, steeds aanvangende en eindigende op het moment genoemd in de voor de betreffende Studie of het Open Programma door Nyenrode vooraf verstrekte informatiebrochure zoals, maar niet beperkt tot de Studiegids of de OER;

1.17 Tentamen: in algemene zin gebruikte term voor een beoordeling van kennis en kunde met betrekking tot een bepaald Opleidingsonderdeel; onder Tentamen wordt mede verstaan een examen, een paper of een nadere wijze van examinering. Ieder Opleidingsonderdeel wordt afgesloten met een Tentamen, tenzij vooraf door Nyenrode in de vooraf verstrekte informatiebrochure zoals, maar niet beperkt tot de Studiegids of de OER anders vermeld;

1.18 Nyenrode: de besloten vennootschap Universiteit Nyenrode B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Breukelen;

1.19 WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden wordt onder “schriftelijk” tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail.

Artikel 2 DOEL VAN DE OPLEIDING EN EINDTERMEN

2.1 Nyenrode organiseert en verzorgt volwaardige Studies zowel op universitair niveau als niet-universitair niveau, die ten doel hebben op grond van een Nederlandse (NVAO)accreditatie een in de WHW genoemde en erkende Nederlandse titel /graad (zoals Msc, Bsc, of LL.M) respectievelijk op grond van een buitenlandse (EQUIS of AMBA)accreditatie een internationale titel/graad (MBA) te doen verkrijgen, alsmede postmaster opleidingen in accounting en controlling welke na succesvol te zij afgesloten worden geregistreerd door de beroepsorganisatie NBA of VRC wat leidt tot het mogen voeren van de beroepsaanduiding ‘RA’ of ‘RC’, alsmede opleidingen die tot een door CPION erkend Nederlands diploma leiden en niet-geaccrediteerde (EEOD-Postdoctoraal-) Open Programma’s waarvoor bij succesvolle beëindiging een certificaat kan worden verkregen.

2.2 De algemene eindtermen voor een specifieke Studie of Open Programma zijn te vinden op de website van Nyenrode en per vak gekoppeld aan de leerdoelen van de Studie of het Open Programma. De leerdoelen en de eindtermen staan vermeld in de zelfassessmentrapporten en kunnen ook in een apart document per Studie of Open Programma worden vastgelegd. 

Artikel 3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nyenrode, inschrijvingen bij en alle met Nyenrode gesloten Studieovereenkomsten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Partijen laten ten aanzien van de nietige of vernietigde bepalingen vervolgens bepalingen in de plaats komen die zoveel mogelijk recht doen aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.

3.3 Deze algemene voorwaarden zullen, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen partijen zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Nyenrode en de Student, dan wel aanbieding van Nyenrode aan de Student, zelfs indien niet meer naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen en/of deze voorwaarden niet meer ter hand gesteld zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 Deze voorwaarden gelden tevens ten behoeve van alle door Nyenrode bij de uitvoering van de Studieovereenkomst ingeschakelde derden en diens rechtsopvolgers.

3.5 In geval van discrepanties tussen deze voorwaarden in de Nederlandse taal en vertalingen daarvan, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 4 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

4.1 De relatie tussen Nyenrode en de Student is strikt persoonlijk. De uit deze relatie voortkomende (toekomstige) rechten en verplichtingen kunnen uitdrukkelijk niet aan derden worden overgedragen, tenzij en voor zover nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Daarbij valt met name te denken aan het geval dat een derde, bijvoorbeeld de werkgever, de studiekosten van de Student geheel of gedeeltelijk wenst te betalen.

4.2 Een overdracht of bezwaring die in strijd met het bepaalde in lid 1 wordt gedaan, ontbeert elk goederenrechtelijk effect (‘zakelijk werking’).

Artikel 5 TOTSTANDKOMING STUDIEOVEREENKOMST

5.1 De Studieovereenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke bevestiging en aanvaarding door Nyenrode van de inschrijving van de Student voor de Studie of het Open Programma. De Student kan zich uiterlijk op de voor die Studie of dat Open Programma geldende inschrijvingsdatum inschrijven door inzending van een daartoe bestemd inschrijfformulier, te vinden op de website van Nyenrode, vergezeld van een kopie van het legitimatiebewijs, kopieen van behaalde diploma’s, cijferlijsten en overige door de Studie of het Open Programma vereiste documenten. De toelatingseisen en de toe te sturen documenten voor de betreffende Studie of het Open Programma zijn uiteengezet op de website van Nyenrode. De bevestiging en aanvaarding van de inschrijving door Nyenrode bevat in geval van inschrijving voor een Studie een studentnummer en de gegevens van de Studie of het Open Programma waarvoor de Student zich heeft ingeschreven. Wanneer iemand zich als Student wil inschrijven, maar Nyenrode hem niet wenst in te schrijven, bijv. omdat hij niet voldoet aan het door Nyenrode gewenste niveau, ontvangt hij daarvan zijdens Nyenrode schriftelijk bericht.

5.2 Inschrijvingsverzoeken die na de inschrijvingsdatum zijn ontvangen, worden afhankelijk van het aantal reeds toegelaten studenten gehonoreerd. Tijdig ontvangen inschrijvingen worden met voorrang gehonoreerd.

5.3 Een Studieovereenkomst kan tevens geacht te zijn tot stand gekomen doordat reeds uitvoering wordt of is geven aan de Studieovereenkomst, omdat de Student aantoonbaar regelmatig al dan niet volledig de Diensten heeft aanvaard (daaronder begrepen ‘onderwijs heeft genoten’), hetgeen onder meer, maar niet daartoe beperkt, kan blijken uit presentielijsten.

5.4 Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de Studieovereenkomst tussen partijen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 

Artikel 6 INSPANNINGSVERPLICHTING NYENRODE

6.1 Nyenrode zal zich inspannen de door haar te leveren Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en naar beste inzicht en vermogen de opleiding te bieden als bedoeld in de Studieovereenkomst tussen partijen. Nyenrode neemt daarbij de van toepassing zijnde regelgeving en zorgvuldigheid in acht, met dien verstande dat de Studieovereenkomst voor Nyenrode jegens de Student een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting behelst.

6.2 Nyenrode bepaalt de wijze waarop aan de Studieovereenkomst invulling wordt gegeven, binnen de daartoe geldende bepalingen en regels van het voor de betreffende onderwijsopleiding voor de desbetreffende Studieperiode geldende OER en de toepasselijke Studiegids van Nyenrode, met alle daarbij behorende en onderliggende bijlagen. De Student wordt geacht kennis te hebben genomen van deze documenten en dienovereenkomstig te handelen.

6.3 Nyenrode behoudt zich om reden van kwaliteitsverbetering en voorgeschreven herprogrammering het recht voor om de indeling van (de Opleidingsonderdelen van) de Studie of het Open Programma tussentijds voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. De Student is verantwoordelijk voor tijdige raadpleging van de portal in verband met eventueel via die weg aangegeven wijzigingen.

6.4 In geval van het onvoorzien vervallen van een Opleidingsonderdeel van een Studie of Open Programma spant Nyenrode zich in om zo mogelijk binnen de doorlooptijd van de betreffende Studie of het betreffende Open Programma een inhaalmogelijkheid te bieden. Nyenrode is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het niet kunnen organiseren, dan wel het door de Student niet (hebben) kunnen volgen van een Opleidingsonderdeel dan wel een inhaalmogelijkheid daarvan.

6.5 Nyenrode behoudt zich bij onvoldoende inschrijvingen voor een Studie of Open Programma het recht voor om deze af te gelasten. Studenten die zich voor de betreffende Studie of het betreffende Open Programma hebben ingeschreven ontvangen daarover schriftelijk bericht. Aan hen worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht c.q. reeds betaalde gelden (zonder rentevergoeding) teruggestort. Nyenrode is niet aansprakelijk voor door de Student geleden schade in geval van een dergelijke onvoorziene afgelasting van een Studie of Open Programma, tenzij er aan de zijde van Nyenrode sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 7 VERPLICHTINGEN STUDENT

7.1 De Student zal zich gedragen conform de Code of Conduct en de van toepassing zijnde OER. De Student zal zich onthouden van gedragingen en/of activiteiten die het doel of het effect hebben om het onderwijs, de kennisverwerving of een eerlijke evaluatie van de prestaties te verstoren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het plegen van plagiaat. Door of namens Nyenrode kan een docent en/of het Opleidingsmanagement een Student uit een Opleidingsonderdeel verwijderen en deelname daaraan ontzeggen indien de Student (het Opleidingsonderdeel van) de Studie of het Open Programma naar zijn of haar oordeel verstoort.

7.2 De Student zal zich naar beste vermogen inspannen de Studie of het Open Programma binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. De Student zal zich inspannen aan alle Opleidingsonderdelen deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem gevergd kan worden en daarover afstemming door de Student met het Opleidingsmanagement en de betreffende docent en waar nodig met de desbetreffende Examencommissie heeft plaatsgevonden.

7.3 De Student zal tijdig, vóór aanvang van het betreffende Opleidingsonderdeel, op de daartoe aangewezen locatie aanwezig zijn. De Student zal deelnemen aan de in het kader van de Studie gegeven en de in dat kader georganiseerde Tentamens, verplichte studiereizen en andere verplichte Opleidingsonderdelen.

7.4 Tijdens het afnemen van Tentamens dient de Student een legitimatiebewijs bij zich te dragen, en is hij verplicht deze op verzoek van een surveillant te tonen. Geeft de Student daaraan geen gevolg, dan kan het desbetreffende door hem afgelegde Tentamen ongeldig worden verklaard. Hetzelfde geldt indien de Student tijdens het afnemen van Tentamens gebruik maakt van hulpmiddelen, anders dan waarvan het gebruik is toegestaan op grond van de voor de Studie geldende regels zoals neergelegd in de OER en/of in de Studiegids en/of course outlines en/of specifieke informatie over Tentamens.

Bij constatering van fraude kan de Examencommissie de Student als eindbeoordeling voor het betreffende Tentamen een sanctie opleggen. Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur van Nyenrode op voorstel van de Examencommisse de inschrijving voor de Studie van de betrokken Student definitief beëindigen (zie ook artikel 11).

7.5 Indien naar het oordeel (van docenten en/of Opleidingsmanagement) van Nyenrode sprake is van ontoelaatbaar gedrag van de Student, al dan niet bestaande uit het bij herhaling niet nakomen van de de onder 7.1 en 7.2 genoemde verplichtingen, ontvangt de Student door of vanwege Nyenrode een schriftelijke gedragssommatie. Het niet direct en niet onvoorwaardelijk naleven van een zodanige gedragssommatie leidt tot:

 • het inwerkingstellen van een procedure tot schorsing als bedoeld in artikel 10 of 
 • de verwijdering als bedoeld in artikel 11 of 
 • het niet kunnen voortzetten van de Studie of het Open Programma aan Nyenrode

Artikel 8 STUDIERESULTATEN EN VOORTGANG

8.1 De studieresultaten worden zodanig geregistreerd dat aan elke Student op diens verzoek tussentijds een overzicht kan worden verschaft van de door hem voor Opleidingsonderdelen behaalde resultaten.

8.2 Het Opleidingsmanagement draagt zo nodig zorg voor studiebegeleiding van de individuele Student. De studiebegeleiding kan in geval van onvoldoende studieresultaten en onvoldoende voortgang van de Student worden geïntensiveerd. Extra kosten voor intensieve studiebegeleding zijn voor rekening van de Student. De Student blijft eindverantwoordelijk voor het behalen van eigen resultaten in de daarvoor gestelde tijd.

8.3 In geval van onvoldoende studieresultaten en onvoldoende voortgang van de Student in de Studie of het Open Programma, ook na intensivering van de studiebegeleiding, kan, zulks, afhankelijk van de Studie of het Open Programma, grond vormen voor tussentijdse opzegging als bedoeld in artikel 12.3 onder e.

Artikel 9 COLLEGEGELD, KOSTEN, PRIJS EN BETALING

9.1 De facturering van het Collegegeld geschiedt eenmaal per Studieperiode, of module voorafgaand aan die Studieperiode of module. Alle betalingen aan Nyenrode dienen te worden voldaan in Euro’s en op de door Nyenrode aangegeven bankrekening en wijze.

9.2 De geldende tarieven voor het Collegegeld en overige kosten voor de desbetreffende Studieperiode of module staan vermeld op de website van Nyenrode. Nyenrode is gerechtigd om de tarieven jaarlijks aan te passen.

9.3 Nyenrode kan, naast het Collegegeld, een vergoeding vragen voor Tentamens, het scriptietraject en herkansingen. Nyenrode geeft dit voor de Studies die het betreft op de daarvoor staande wijze aan. De Student heeft niet voor elk Opleidingsonderdeel in een Studieperiode dat wordt afgesloten met een Tentamen ook recht op een herkansing, tenzij anders is aangegeven. De Examencommissie kan besluiten volgens de daartoe vastgestelde procedures de Student in bepaalde en bijzondere omstandigheden extra mogelijkheden te geven om een Opleidingsonderdeel af te sluiten en daarbij bepalen wat de daaraan te stellen voorwaarden zijn.

9.4 De betaling van het Collegegeld of overige verschuldigde vergoedingen dient uiterlijk te zijn voldaan vóór of op de vervaldatum van de factuur. De mogelijkheid tot verrekening of opschorting van een betaling is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 Nyenrode is te allen tijde gerechtigd zekerheidsstelling (op door Nyenrode aan te geven wijze) voor het alsdan verschuldigde bedrag van de Student te vorderen.

9.6 Indien de betaling van het Collegegeld niet binnen de in 9.4 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Student van rechtswege, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en zal over het openstaande bedrag vanaf dat moment een rente verschuldigd worden van 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop het verzuim aanvangt, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand zal worden gerekend.

9.7 Indien de Student ook na aanmaning de gefactureerde bedragen niet voldoet, zal Nyenrode (buiten)gerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW in verband met incassering van de opeisbare bedragen aan de Student in rekening brengen, ook indien buitengerechtelijke kosten slechts zien op het verzenden van een of enkele sommaties.

9.8 Nyenrode is in geval de Student als bedoeld in 9.6 in verzuim verkeert, of wanneer de onder 9.5 verlangde zekerheid niet wordt gegeven, gerechtigd om met onmiddellijke ingang de uitvoering van haar uit de Studieovereenkomst volgende verplichtingen op te schorten en/of de Studieovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd al haar overige rechten op grond van de Studieovereenkomst of de wet. Dit laat onverlet de betalingsverplichting van de Student voor de reeds gefactureerde bedragen. In geval van niet, niet gehele of niet tijdige betaling zal de Student in geen geval geoorloofd zijn om ten behoeve van de Studie of het Open Programma Opleidingsonderdelen te volgen, aan Tentamens dan wel aan andere activiteiten van Nyenrode deel te nemen.

9.9 Indien aan het eind van een Studieperiode het Collegegeld of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt niet eerder tot inschrijving voor een volgende Studieperiode overgegaan dan nadat het nog openstaande bedrag aan Collegegeld en het Collegegeld voor de Studieperiode waarvoor de Student zich wenst in te schrijven in één keer is voldaan, tenzij Nyenrode in het betreffende geval om haar moverende redenen anders beslist.

9.10 Indien een nog openstaand bedrag aan Collegegeld niet is voldaan, wordt aan de Student geen getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd afsluitend examen (“het diploma”) of certificaat verstrekt.

9.11 Bij betaling door een derde blijft de Student verantwoordelijk voor de tijdige betaling. De betalingsverplichting van de Student vervalt niet door het niet bezoeken van (delen van) de Studie en of het Open Programma.

Artikel 10 SCHORSING

10.1 Indien een Student niet direct en/of niet onvoorwaardelijk de in artikel 7.5 genoemde gedragssommatie nakomt, zulks ter beoordeling van Nyenrode, kan het College van Bestuur van Nyenrode besluiten om met onmiddellijke ingang de Student gedurende een periode te schorsen van (de Opleidingsonderdelen van) de Studie of het Open Programma, al dan niet na mondelinge aanzegging.

10.2 Het besluit tot schorsing wordt per aangetekende brief onmiddellijk bevestigd aan de Student onder vermelding van de motieven van de schorsing en de datum van aanvang en beëindiging ervan. Na afloop van de schorsingsperiode worden met de Student afspraken gemaakt en vastgelegd in een gedragssommatie. Niet naleven van de inhoud van deze gedragssommatie leidt tot het inwerkingstellen van de verwijderingsprocedure als omschreven in artikel 11.

10.3 De Student kan tegen de schorsing, binnen de in de schorsingsbrief aangegeven termijn, schriftelijk bezwaar aantekenen volgens de beroepsprocedure van Nyenrode, zoals deze gehecht is aan en deel uitmaakt van de General Statute.

10.4 De in 10.2 bedoelde termijn kan eenmalig met een door het College van Bestuur van Nyenrode te bepalen termijn verlengd worden, indien daartoe aanleiding bestaat. Een verlenging van de schorsing wordt per aangetekende brief bevestigd aan de Student, onder vermelding van de motieven voor de verlenging.

10.5 Tijdens de schorsing is het de Student verboden om Opleidingsonderdelen van de betreffende Studie of het betreffende open Programma te volgen en/of aanwezig te zijn in de gebouwen en op terreinen van Nyenrode

10.6 Nyenrode is in geval van schorsing niet aansprakelijk voor schade die de Student lijdt ten gevolge van de schorsing. De Student heeft in geval van schorsing geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) het Collegegeld en andere kosten als bedoeld in artikel 9. 

Artikel 11 VERWIJDERING

11.1 Indien een Student niet direct en/of niet onvoorwaardelijk de in artikel 7.5 of in 10.2 genoemde gedragssommatie nakomt, zulks ter beoordeling van Nyenrode, of ernstige fraude pleegt kan het College van Bestuur van Nyenrode besluiten om met onmiddellijke ingang de Student definitief te verwijderen van de Studie of het Open Programma.

11.2 In ieder geval zal de Student met onmiddellijke ingang definitief uit de Studie of het Open Programma worden verwijderd: - indien de Student bij herhaling de onder 7.1 en 7.2 gedragsvoorschriften overtreedt en hij reeds meermalen schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten; en - indien de Student zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, waaronder in ieder geval is te verstaan het gebruik van of handelen in verdovende middelen in de gebouwen of op de terreinen van Nyenrode en/of het aldaar in zijn bezit hebben van verboden wapens, verdovende middelen en/ of het dreigen met / plegen van geweld;

11.3 Het voornemen tot definitieve verwijdering uit de Studie of het Open Programma wordt de Student per aangetekende brief mede gedeeld, onder aanvoering van de motivatie van de definitieve verwijdering.

11.4 De Student kan tegen het voornemen als bedoeld in artikel 11.3 binnen de in de brief, als bedoeld in artikel 11.3, aangegeven termijn, schriftelijk bezwaar aantekenen volgens de bezwaar- en beroepsprocedure van Nyenrode;

11.5 Na de definitieve verwijdering is het de Student verboden om verdere Opleidingsonderdelen te volgen en/of aanwezig te zijn in de gebouwen en op terreinen van Nyenrode;

11.6 Nyenrode is in geval van definitieve verwijdering niet aansprakelijk voor schade die de Student lijdt ten gevolge van de verwijdering. De Student heeft in geval van definitieve verwijdering geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) het Collegegeld van de desbetreffende Studieperiode en of Opleidingsonderdeel en ander kosten als bedoeld in artikel 9. 

Artikel 12 DUUR OVEREENKOMST, OPZEGGING, BEËINDIGING, ONTBINDING

12.1 De Student heeft binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst het recht om deze overeenkomst kosteloos te ontbinden. De Student draagt in dat geval alle kosten van retournering van geleverde zaken; het door hem betaalde inschrijfgeld wordt door Nyenrode niet terug betaald.

12.2 De Studieovereenkomst heeft een looptijd gelijk aan de nominale studieduur van de desbetreffende Studie of het desbetreffende Open Programma. Indien een Student na de nominale duur de Studie of het Open Programma nog niet heeft afgerond, kan de Studieovereenkomst door Nyenrode op verzoek van de Student eventueel worden verlengd. Nyenrode is echter niet gehouden aan het verzoek tot verlenging te voldoen.

12.3 De Studieovereenkomst eindigt:

a. op het moment dat de Student zijn getuigschrift of certificaat behaalt en tevens aan alle jegens Nyenrode openstaande (betalings-)verplichtingen heeft voldaan;

b. met wederzijds goedvinden, nadat dit door beide partijen schriftelijk is bevestigd;

c. indien Nyenrode door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de Studie of het Open Programma aan te bieden;

d. in geval onvoldoende studieresultaten en onvoldoende voortgang van de Student in de Studie of het Open Programma grond vormen voor tussentijdse opzegging van de Studieovereenkomst als bedoeld in artikel 8.3; de opzegging geschiedt in dit geval schriftelijk, onder vermelding van de redenen van opzegging;

e. indien de Student de Studie of het Open Programma binnen de in artikel 12.2 weergegeven termijn op eigen initiatief kennelijk definitief heeft afgebroken, en niet heeft gereageerd op een herhaaldelijke schriftelijke oproep te verschijnen;

f. door de definitieve verwijdering van de Student uit de Studie of het Open Programma als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden; en

g. bij het overlijden van de Student.

12.4 Bij beëindiging van de Studieovereenkomst in de gevallen genoemd onder 12.3 onder d., e. en f. wordt de Student niet ontslagen van zijn betalingsverplichtingen van het Collegegeld en andere kosten van de desbetreffende Studieperiode en kosten als bedoeld in artikel 9.

12.5 Nyenrode is, onverminderd alle andere uit deze voorwaarden, overeenkomst en de wet voorvloeiende rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding en/of haar recht om de verplichtingen uit de Studieovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, gerechtigd de Studieovereenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Student zijn direct of indirect uit de Studieovereenkomst voorvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

12.6 De ontbinding van de Studieovereenkomst ontslaat de Student niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Studieovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor zover deze verplichtingen expliciet of naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven ook na het einde van de Studieovereenkomst, zoals bijvoorbeeld verplichtingen betreffende aansprakelijkheid en overdracht van rechten en verplichtingen.

12.7 De Student is bevoegd de Studieovereenkomst tussentijds door middel van opzegging te doen eindigen tegen het einde van elke Studieperiode. Hiertoe dient de Student uiterlijk een maand voor het einde van de Studieperiode door middel van een aangetekende brief aan Nyenrode de wens te kennen geven dat hij de Studieovereenkomst per het einde van die betreffende Studieperiode, wil beëindigen. Indien de tussentijdse opzegging niet tijdig is geschied, blijft de Studieovereenkomst voor de gehele daarop volgende Studieperiode van kracht, en dient het voor die Studieperiode verschuldigde Collegegeld te worden voldaan, tot de eerst mogelijke datum waartegen wel tijdig is of zal zijn opgezegd. 

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De Student is aansprakelijk voor en zal Nyenrode vrijwaren tegen alle schade die Nyenrode lijdt voortvloeiende uit of samenhangend met een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Student in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit een met de Student gesloten Studieovereenkomst of voortvloeiende uit een door de Student jegens Nyenrode haar ondergeschikten of jegens derden gepleegde onrechtmatige daad en/of schending van een door hem uit de Code of Coduct voortvloeiende verplichting.

13.2 Behoudens opzet en grove schuld is Nyenrode niet aansprakelijk voor diefstal of verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Student binnen en rondom de terreinen van Nyenrode, of elders geleden tijdens de studiereizen en andere activiteiten van Nyenrode

13.3 Nyenrode is niet aansprakelijk voor schade die de Student lijdt indien hij met toepassing van artikel 10 en 11 wordt geschorst of definitief uit de Studie of het Open Programma wordt verwijderd.

13.4 De aansprakelijkheid van Nyenrode is in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van uit de Studieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen beperkt tot maximaal het bedrag van de betaalde Collegegelden en kosten als bedoeld in artikel 9.

13.5 De Student dient te beschikken over een eigen WA-verzekering en een wettelijk voorgeschreven ziektekostenverzekering en zulks aan te kunnen tonen. Voor buitenlandse Studenten geldt dat zij zich adequaat moeten verzekeren en zulks desgevraagd aan Nyenrode moeten kunnen aantonen.

Artikel 14 OVERMACHT

14.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Nyenrode welke van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nyenrode kan worden gevergd.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie; 
 • epidemieën; 
 • terrorisme; 
 • bezetting van de universiteit; 
 • brand en andere storingen binnen de universiteitsgebouwen; 
 • transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting; 
 • een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de in de Studieovereenkomst overeengekomen prestatiebenodigde zaken of diensten; 
 • natuurgeweld 
 • bovenmatig ziekteverzuim en algemene openbaar vervoersproblemen 
 • alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in de Opleiding/gebouwen en/of op de terreinen van Nyenrode wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de Studieovereenkomst in redelijkheid niet van Nyenrode kan worden verlangd.

 

14.3 In geval van overmacht aan de zijde van Nyenode heeft Nyenrode het recht om de uitvoering van haar verplichtingen onder de Studieovereenkomst op te schorten, onder kennisgeving van de omstandigheden die oorzaak zijn van de overmacht aan de zijde van Nyenrode

14.4 Indien de periode gedurende welke door overmacht nakoming van de verplichtingen van Nyenrode redelijkerwijs niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, dan zijn Student en Nyenrode bevoegd in onderling overleg de Studieovereenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.5 Indien Nyenrode bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en zal de Student deze factuur voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15 GEHEIMHOUDING

15.1 Nyenrode leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens na en zal derhalve alle persoonlijke informatie betreffende de Student ongeacht door wie deze is verstrekt, als strikt vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie zonder voorafgaande toestemming van de Student niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Bij het sluiten van de Studieovereenkomst wordt de Student om toestemming gevraagd voor het verstrekken van informatie aan derden ten behoeve van, onder andere maar niet beperkt tot, onderwijsdoeleinden, accreditaties, rankings en studentenverenigingen.

15.2 Uitzonderingen op het bepaalde in het vorige lid kunnen zich voordoen in uitzonderlijke situaties waarin het belang/welzijn van de Student zulks redelijkerwijs noodzakelijk maakt of waarin dit op wettelijke of gerechtelijke grondslag van Nyenrode wordt verlangd, in welk geval de Student, zo mogelijk vooraf, zo veel mogelijk op de hoogte zal worden gesteld.

15.3 Indien de Student in het kader van zijn werkzaamheden verricht voor een commissie van Nyenrode of in het kader van zijn studie bij derden een stage volgt, bijvoorbeeld in het kader van het schrijven van zijn afstudeeropdracht of andere opdrachten in het kader van de studie aan Nyenrode, zal de Student geheimhouding betrachten ten aanzien van wat hem/haar aan specifieke niet openbare (bedrijfs)gegevens bekend wordt (gemaakt). In voorkomend geval ondertekent Student daartoe een geheimhoudingsverklaring.

Artikel 16 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op alle door Nyenrode verstrekte zaken, zoals boeken, readers en software rusten auteursrechten van Nyenrode dan wel van derden en deze zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student voor de studie. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Nyenrode worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zulks zowel gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst als daarna. 

Artikel 17 DEELNEMEN AAN HET STUDENTENLEVEN OP NYENRODE

17.1 Het studentenleven op de campus van Nyenrode valt niet onder de verantwoordelijkheid van Nyenrode maar onder die van de studentenverenigingen NCV en VAS, met wie de Student zelf en rechtstreeks buiten bemoeienis van Nyenrode een zelfstandige overeenkomst aangaat. De relatie tussen de studentenvereniging en de Student wordt beheerst door de statuten van de betreffende studentenvereniging.

17.2 Indien de Student in het kader van zijn studentenleven zich jegens medestudenten, personeel van Nyenrode en/of derden misdraagt dan wel hen en/of het landgoed Nyenrode schade toebrengt, dan zal de Student daarop door Nyenrode zelfstandig kunnen worden aangesproken met eventuele gevolgen voor het kunnen voortzetten van de studie bij Nyenrode Voor de Student geldt de “Code of Conduct”, zoals deze is gehecht aan het General Statute.

17.3 Ten aanzien van de huur van woonruimte op de campus dient de Student zich als een goed huurder te gedragen. Indien de Student de door hem aangegane huurverplichtingen als huurder niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, wordt de Student uit het gehuurde verwijderd, onverminderd zijn verplichting de dan nog openstaande vordering van Nyenrode uit hoofde van de huurovereenkomst te voldoen.

Artikel 18 GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1 Ingeval van een klacht of geschil tussen partijen inzake de uitvoering van de Studieovereenkomst, zullen partijen al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen.

18.2 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van Nyenrode en de Student is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost zullen op verzoek van de meest gerede partij exclusief worden voorgelegd aan de alsdan bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.